סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-9232542
ramlajob@gmail.com
פקס: 08-9226403

תקנון רישום לצהרוני בתי ספר / גנים -

הנחיות למילוי הטופס:

זמני פעילות צהרונים:

בתי ספר: ימים – א, ב, ד, ה  משעה 14:30  ועד השעה 17:00 , ימי ג' משעה 12:45 ועד השעה 17:00

טרום חובה: ימים – א, ב, ד, ה משעה 16:00 ועד השעה 18:00, ימי ג' משעה 14:00 ועד השעה 18:00

חובה: ימים א'-ה' משעה 16:00 ועד השעה 18:00

למעט ערבי חג, חגים, צומות ושבתון (בהתאם ללוח חופשות משרד החינוך).

* ימי שביתה: בזמן שביתה ע"י כל גורם לא יופעל הצהרון .

* במועדי צומות- הצהרון יפעל במתכונתו הרגילה, הורים לילדים בבתי ספר דתיים (שפעילותם מסתיימת מוקדם) , ייאלצו לשלוח את  הילדים באופן עצמאי לצהרון.

*** ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם או בשעה שונה מהמקובל ו/או עם הילד לא הגיע באותו יום לצהרון בכלל.

נהלי הרשמה:

* הפעילות בצהרונים עם פתיחת יום לימודים ארוך בבתי הספר בעיר ועד סוף שנת הלימודים 30/6

* דמי רישום בסך 50 ₪ לא יוחזרו  באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא . 

* שכר הלימוד ישולם לשנה מראש - בהוראת קבע בתחילתו של כל חודש / המחאות דחויות / כרטיס אשראי. ידוע לי כי אי תשלום במועד הנקוב יחויב בהצמדה וריבית ע"פ דין ו/או ע"פ חוזה זה.

* שכר הלימוד אינו כולל שמירה במקום.

* שכר לימוד הכולל קייטנות חגים (לפי לוח חופשות) יתאפשר למצטרפים עד נובמבר אותה שנה, לאחר מכן רישום לקייטנה יגבה בדומה לילד חוץ ועל בסיס מקום פנוי.

* לרשת המתנ"סים רמלה  שמורה הזכות להפסיק פעילות  ילד בצהרון בגין בעיות משמעת שלא יאפשרו הפעלה שוטפת של הצהרון, לאחר מתן הודעה מראש של 4 ימים, במקרה זה יוחזרו התשלומים ו / או חלקם היחסי עבור התקופה המתחילה מיום הפסקת ההשתתפות ואילך.

ביטולים:

ההורה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטופס ביטול רישום בלבד באחד המתנ"סים בעיר ,עד ה- 20 לכל חודש, במקרה כזה ישלם ההורה עבור חודש מלא והביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב.

למרות האמור לעיל, לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה-28 בפברואר ולא יינתנו החזרים כספים בגין ביטול זה.

* ביטול רישום שנעשה בהמחאות יגרור חיוב של 14 ₪ על כל המחאה 

לא יינתנו החזרים במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מהצהרון וכן לא על ימי שביתה.

הצהרון ייפתח במתחם בו מספר הנרשמים  לשבוע מלא יהיה מינימום 25 ילדים.

למתנ"ס תינתן הזכות לסגור צהרון בכל שלב בשנה ולתת חלופה שוות ערך במידה ומספר הילדים ירד ל-15 נרשמים ומטה.

ניתן לבחור מבין שני המסלולים המפורטים להלן:

1.כולל ימי חגים לפי לוח חופשות שיינתן בתחילת שנה.

2.ללא ימי חגים.

מסלולטרופ חובה וביה"סחובה בלבד
כולל חגים 685 ש"ח 615 ש"ח
ללא חגים 550 ש"ח 480 ש"ח

 הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נוהלי ההרשמה, וכי הנהלים מובנים ומקובלים עליי, והנני מתחייב לפעול לפיהם.

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים