סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-9232542
ramlajob@gmail.com
פקס: 08-9226403

תקנון השתתפות בחוגים -

הנחיות למילוי הטופס:

* פתיחת וסגירת חוגים מותנת במספר משתתפים.

* הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

* במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

* משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות רשת המתנ"סים עד לסילוק החוב.

* פעילות רשת המתנ"סים מבוטחת.

* ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף במידה והוא פוגע בפעילות השוטפת.

* במקרה של תלונה לגבי חוג או תפקוד מדריך, ניתן לפנות בכתב ,לא יאוחר מ-14 יום מתאריך המקרה.

* ניתן להחליף בין החוגים במהלך השנה בכפוף לאישור הנהלת המתנ"ס.

* הנחות: 10% על חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבניהם)

* חיסורים: התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. אנו מתחייבים למינימום של 39 מפגשים לחוג שבועי או 78 מפגשים לחוג דו שבועי במהלך השנה.

* תנאי תשלום:

* התשלומים לחוגים יעשו באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי או מזומן מראש לכל שנת הפעילות.

* דמי הרשמה בסך 40 ₪ למשתתף יגבו במועד הרישום. דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף.

* משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים.

* עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 20 ₪.

* ביטול השתתפות:

* בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס , לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר ועניין.

ביטול החוג מחויב בתשלום מלא של אותו חודש, המשתתף זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש.

* בקשות להפסקת פעילות החוגים תתקבלנה עד 31/03, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע ביטולים.

* במידה והחוג לא ייפתח משיקולי המתנ"ס יוחזר הכסף במלואו לנרשם 

* לא ניתן לבטל חוג ולקבל כספים רטרואקטיבית.

* ניתן לבצע ביטול טלפוני אשר יתועד, ולא פוסל את מילוי טופס הביטול ואת הודעת הביטול בסוף החודש.

* שיעור ניסיון:

* כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום.

* במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, שיעור הניסיון ייספר כשיעור הראשון ויהיה כלול בתשלום המלא לאותו חודש.

* נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל.

קראתי את התקנון, מסכים ומאשר את תנאי ההשתתפות בחוגים ברשת המתנ"סים.

 

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים